مشاوره

  • مشاوره در استخدام پرسنل
  • برگزاری دوره ها در سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته
  • برگزاری دوره ها در بخشهای مختلف دانه سبز قهوه، برشته کاری، طعم شناسی و چشایی، باریستا و دم آوری