خدمات

مشاوره

مشاوره مشاوره در استخدام پرسنل برگزاری دوره‌ها در سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته برگزاری دوره‌ها در بخش‌های مختلف دانه

راه‌اندازی

راه‌اندازی ﻣﺸﺎوره در راه اﻧﺪازی ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺗﺠﺎرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻮ ﺗﻬﯿﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺸﺎوره در ﺧﺮﯾﺪ ﻃﺮاﺣﯽ

تامین مواد اولیه

تامین مواد اولیه مشاوره و تهیه و ارسال محصولات: دان قهوه ترکیبی تک خاستگاه ترک فرانسه پودر هات چاکلت پودر

کنترل کیفیت

کنترل کیفیت کنترل کیفیت عملکرد پرسنل کنترل ارائه محصولات نهایی در مجموعه کافه کنترل سلامت و کیفیت ابزارها و دستگاه‌ها