موقعیت‌های شغلی در بن‌مانو

جای شما اینجا خالی است.

موقعیت شغلی
کارشناس تولید محتوا

Content production

پیک و تحصیلدار

courier & Educator

123123
فروشنده حضوری

Senior Salesman

مسئول انبار

warehouseman

1
برنامه‌ریزی تولید (مهندسی صنایع)

Production planner

2
تکنسین فنی برق

Electrical Technician